Skip to content

Zimnokrwiste, owady, pajaki i mieczaki

2 lata ago

330 words

Zimnokrwiste, owady, pająki i mięczaki często mają ciemniejsze ubarwienie (melanizm) w porównaniu do form nizinnych, przystosowanie fizjologiczne, pozwa- lające absorbować większe ilości ciepła w surowszych zimnych okresach, a jednocześnie chroniące wnętrze ciała przed nadmiarem zabójczych dla życia ultra- fioletowych promieni, tak obfitych w środowisku górskim. Płazy i gady są stosunkowo rzadkie, choć nie brak wśród nich form specjalnie górskich, jak salamandry. Trudne warunki rozwojowe tłumaczą : częste występowanie form żyworodnych (salaman- dra czarna, jaszczurka żyworodna, niektóre żmije), uprzywilejowanych w surowym środowisku górskim. Posuwając się za roślinnością życie. zwierzęce sięg. aż po linię wiecznego śniegu, przekracza ją nawet tu i ówdzie, czego dowodzi ciemno ubarwiony sko- czogonek Isotoma saltans, w ogromnych ilościach pokrywający miejscami płaty wiecznego śniegu,. ży- wiący się pyłkiem drzew iglastych, który wiatr przy- nosi na te wysokości. Także pająki i pewne muchówki można spotkać na wysokich śnieżnych szczytach. Na ogół jednak życie zwierzęce .rzednie ilościowo i jakościowo w miarę podnoszenia się. W lasach Ty- . rolu stwierdzono 96 gatunków motyli i 240 mięcza- ków, na łąkach alpejskich już tylko 27 gatunków motyli• i 80 gatunków mięczaków, a na granicy. wiecznych śniegów tylko 8 gatunków motyli i mię- czaków. Stosunki powyższe ilustrują stopniowe ubo- zenie życia przy posuwaniu się ku szczytom, co jest powszechną cechą wszystkich zespołów górskich wywołaną przez klimat i coraz gorsze stosunki od- żywcze i siedliskowe. Ustosunkowanie gatunków zmienia się w rozmaitych piętrach, zmieniają się zespoły zwierzęce, zharmonizowane bezpośrednio albo pośrednio z charakterem roślinności. Ze zmianą typu kwiatów w różnych poziomach górskich zmienia się bardzo wyraźnie jakościowy skład odwiedzających je owadów, wyspecjalizowanych w zapylaniu określonych gatunków roślin. Sezonowość życia w górach tak sarno silnie się zaznacza jak w umiarkowanych i zimnych strefach równoleżnikowych. [więcej w: , , ]