Skip to content

Zageszczenia takie staja sie terenem

2 lata ago

327 words

Zagęszczenia takie stają się terenem wielkiego przemysłu futrzanego skupiającego Amerykanów . i Rosjan, polujących na te cenne ssaki morskie. ‚Jeszcze bardziej znane i powszechne są tzw. gór y p t a s i e, olbrzymie zgrupowania, przeważnie rozrod- cze, naj rozmaitszych ptaków, budujących gniazda na’ stromych skałach nadmorskich. Żyją one wszystkie z morza, ale pod względem spo.sobu zdobywania po- karmu można je podzielić na dwie grupy. Jedne,• gnieżdżące się na skałach urwistych, są typami wo- dnymi, dobrze nurkują albo z lotu łowią zdobycz. Drugą grupę tworzą formy odżywiające się z brzegu, jak np. siewki, nie tworzące kolonii gniazdowych.Ten rozmaity sposób życia decy- duje o rozsiedleniu geograficznym: wodne mają roz- siedlenie przeważnie strefowe, przybiegunowe, pod- czas gdy drugie posuwają się wzdłuż brzegów morskich. Bardziej urozmaicone w związku z obfi- tością lądów brzegi mórz arktycznych są o wiele bogatsze życiem od mórz antarktycznych, choć i tam pingwiny występują miejscami w wielkich sku- pieniach. W strefach gorących życie ptaków nadmorskich jest znacznie uboższe niż u brzegów mórz zimnych, przybiegunowych. Przeważna ilość gatunków kon- centruje się, jak to już wiemy, przy ujściach wielkich rzek. Spotykają się jednak i tam siedliska uprzywile- jowane pod tym względem, jak pewne wyspy leżące z dala od lądu, np. koralowa wyspa Laysan na Pa- cyfiku, w pobliżu Hawajów, gdzie masowo gnieździ się 16 gatunków różnych ptaków w kolejno następują- cyc h po sobie’ okresach. Także słyną z bogactwa życia ptasiego pewne guanowe wyspy u brzegów peruwiańskich, obrazowo opisane przez Murphy’ego, opanowane przez miliony kormoranów (Phalacrocorax bougainvillei} i pelikanów, czerpiących pokarm z mo- rza szczególnie bogatego w tych miejscach w drobne ryby sardele (Engraulis ring en s) i plankton niesiony zimnym prądem Humboldta . Nie mniej urozmaicone są złożone przeważnie i ‚bezkręgowców drobne zespoły lądowe w bezpośre- dnim sąsiedztwie morza. [patrz też: , , ]