Skip to content

Powstaja w zwiazku z tym

2 lata ago

342 words

Powstają w związku z tym surowe na ogół warunki klimatyczne, zaakcentowane rozrzedzaniem się atmo- sfery, a często i jej suchością. Na pewnej dosyć zna- cznej wysokości smeg JUZ nie topnieje nawet latem, tworząc przy dolnej granicy ważną linię śniegową, leżącą na różnej wysokości, zależną od. szerokości geograficznej oraz od ilości opadów. W Tatrach płaty wiecznego śniegu trafiają się na szczytach przeciętnie od 2250 m; w górach tropikal- nych rozpoczynają się dopiero na wysokości 4000- -5000 m; na Ziemi Franciszka Józefa już na wyso- kości 200 m. W strefach umiarkowanych klimat wysokogórski przypomina na ogół polarny surowością warunków termicznych, różniąc się jednak odeń bra- kiem długiego, nieprzerwanego dnia latem i długiej nocy zimą, a także szczególnie silną insolacją. Warun- ki życia roślinnego są na. ogół niekorzystne. Lasy wznoszą się tylko do pewnej wysokości, w Tatrach przeciętnie do 1550 m; nieco powyżej mamy pasmo karłowatych krzewów z dominującą wśród nich ko- sówką, odpowiadające krainie p o d a l p e j s k i e j, a jeszcze wyżej, aż po granicę wiecznych śniegów, ciągnie się pasmo łąk i roślin wysokogórskich kwia- towych, . tulących się przy ziemi, które wraz z tur- niami odpowiada krainie a l p e j s k i e j. Typowe zwierzęta górskie są bardzo wyraźnie przy- stosow.ane do warunków środowiska, na które skła- dają się przede wszystkim: urzeźbienie terenu, po- dłoże, klimat i szata roślinna. Charakterystyczne górskie ssaki, jak kozice, koziorożce, liczne gatunki baranów, jak tybetański – wszystkie doskonale po- ruszają się po najbardziej stromych szczytach. Tę właściwość nabyły także nasze owce i podgórskie bydło domowe, pasące się po halach i połoninach. Ptak naskalny (saxicol), pokrewny pełzaczom, po- murnik (Tichodroma muraria), tak bardzo typowy dla skał tatrzańskich, porusza się po ścianach piono- wych pomagając sobie rozstawionymi skrzydłami. [więcej w: , , ]