Skip to content

Morze wyrzuca cale masy szczatków

2 lata ago

374 words

Morze wyrzuca całe masy szczątków organicznych, zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego pochodzenia, które, butwiejąc na lądzie ‚W pobliżu linii brzegowej, stwarzają niezwykle ko- rzystne warunki odżywcze dla tej drobnej fauny. Wszędzie jest ona urozmaicona, złożona przeważnie z czyścicieli, czyli saprofagów i naj rozmaitszych tru- pojadów, na które polują drapieżcy. Dużo tu rozma- itych skorupiaków, np. skaczących zmieraczków (Tali- trus), pokrywających nieraz całe przestrzenie plaż piaszczystych, którym u brzegów skalistych odpowia- dają ekologiczne zastępcze formy – orchestie. Wszę- dzie u brzegów Atlantyku żwawo po skałach oprys- kiwanych przez fale uwija się stonoga nadmorska (Ligia oceanica), a wśród okruchów i rumowisk skal- nych spotykamy krocie najrozmaitszych skoczogonków, pluskwiaków (Salda), chrząszczyków, wijów, kleszczy i pająków. Liczne są także muchówki bądź o skrzy- dłach zmarniałyęh, niezdolne do lotu, bądź o skrzy- dłach normalnych,’ jak u Fuceiia fucorum, ale tak bardzo przyziemne, przelatujące z miejsca na miejsce, że wiatr do morza nie jest w stanie ich porwać i unieść. Zespoły te są urozmaicone, liczne i jak naj ściślej zharmonizowane ze szczególnymi warun- kami w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu morskiego . Większość form tworzą halofile, życiem związane ze słonym podłożem. Całość tworzy zespół o charakterze mieszanym, utworzonym z form wodnych z przewagą lądowych. Syntetyczne środowisko górskie Góry proponujemy nazywać syntetycznym środo- wiskiem dlatego, że jednoczą w sobie siedliska naj- rozmaitszego typu, a więc lasy, krzewy i zarośla, łąki trawiaste odpowiadające stepom, tundrę utworzoną z mchów i porostów, wreszcie wysokie górskie szczy- ty pokryte wiecznym śniegiem; rozmieszczone są te siedliska nie poziomo, lecz w układzie pionowym, piętrowo. Pierwotną tego przyczyną są warunki ciep-. lne w następstwie wyniesienia. Temperatura, jak • wiadomo, zależy me tylko od odległości od równika, ale i od położenia miejsca nad poziomem morza. W średnim ujęciu jej spadek zaznacza się o jakieś 0,60 przy wzniesieniu na . 100 m, czyli przeciętnie strefy roślinne w Tatrach. tysiąc razy szybciej następują zmiany niż przy po- suwaniu się w kierunku poziomym, południkowym. [więcej w: , , ]