Skip to content

Zimnokrwisteo gina lub zapadaja w

2 lata ago

357 words

Zimnokrwiste• giną lub zapadają w odrętwienie na zimę. Wśród ciepłokrwistych spo- tykamy formy zapadające w sen (świstak) albo, jak kozica, koziorożec i inne kopytne, zniżające się na najsurowszy okres w piętra dolne, dochodzące aż do lasów. Fauna owadów najwyższych gór świata Himalajów NW doczekała się szczególnego opracowania ekologicz- nego w następstwie kilku ekspedycji entomologicznych zoologa indyjskiego H.S. Mani. W strefie śnieżnej (ni- wealnej) stwierdzono około 400 gatunków owadów, w porównaniu do 2500 na wysokości 1800 m. Najlicz- niejsze są chrząszcze, ale występują także jętki, chró ściki, prostoskrzydłe, muchówki, motyle (Parnassius), skoczogonki, ruchliwe jeszcze przy – 10°, tworzą w skupieniach ciemne plamy na śniegu. Przeważnie. są to formy. drobniejsze, bezskrzydłe lub co najmniej niel~tające, ciemniejsze od krewniaków nizinnych. Chronią się przeważnie wśród szczelin skalnych pod kamienie i inne zaciszniejsze nisze ekologiczne, do- statecznie wilgotne. Gatunki te i odmiany przystoso- wane są do trudnych warunków środowiska, nara- żone na duże’ rozmce cieplne w ciągu dnia, które między cieniem a nasłonecznieniem mogą dochodzić 40°; na .7500 m temperatura spadać może do – 30°. Srodowisko najwyższych gór świata „Himalajów. do którego przy- stosowały się dosyć liczne owady. Według M.S. Mani. Owady, wytrzymałe na wielkie ciśnienie i minimalne zasoby pokarmowe, w porównaniu z kręgowcami, oka- zały się zwycięzcami w opanowaniu najwyższych gór świata. Wysokogórski świat zwierzęcy tworzą elementy mieszane, często identyczne z formami dalekiej pół- nocy (np. zając bielak, pardwa alpejska, skorupiak Branchinecta paludosa), co należy tłumaczyć czynni- kami historycznymi, wspólnym pochodzeniem tych form, które kiedyś zajmowały rozleglejszy i mniej lub więcej ciągły zasięg. W miarę zmian środowiska klimatycznego i flory na terenach pośrednich wygi- nęły lub usunęły się, chroniąc się w wysokich górach jako ostojach klimatu zbliżonego do klimatu polar- nego, w siedliskach na ogół nie znających tak inten- sywnej walki z wrogami i konkurentami, jaka panuje na obszarach nizinnych, gęściej zasiedlonych. [więcej w: , , ]