Skip to content

Z drugiej jednak strony nie

2 lata ago

352 words

Z drugiej jednak strony nie ulega wątpliwości, że na wyspach leżących w zasięgu zimnego klimatu obok selekcji powinien działać także bezpośredni czynnik ekologiczny – niska temperatura, hamująca rozwój zawiązk6w skrzydeł w rozwoju ontogenetycznym. Redukcja skrzydeł i uwstecznienie lotu trafiają na wyspach’ raczej w słabych. latawców . i . nie dotyczą tych świetnych latawców, jak zmierzchnice spośród motyli (znane np. z Wyspy Św. Heleny) lub alba- trosy i fregaty, które. w swym locie szybowcowym pokonują-: wodne i powietrzne przestworza, wędru- jąc od wyspy do wyspy. Te są mieszkańcami rozle- glejszych przestrzeni; :nie tylko izolowanych wysp. Zycie wyspowe jest więc bardzo ciekawe, wyróżnia się od kontynentalnego nie odrębnymi typami eko- •logicznymi w związku z jakimiś swoistymi .warunka- mi siedliskowymi, gdyż wyspy pod . tym względem stwarzają najczęściej mniejsze możliwości niż Siedliska rozległych. lądów; wyróżnia Się raczej doborem ga- tunków, niekiedy. jak. gdyby niezdolnych do życia gdzie indziej (relikty),. a także charakterystycznym brakiem pewnych typów, gdzie’ indziej wymarłych bądź nie mogących przedostać się. w związku z izo- lacją. Zrównoważone . na wyspach zespoły lokalne’ często okazują się niedostatecznie odporne na przy- padkowe zasiedlenie, względnie’ świadome wprowa- dzenie, przez człowieka nowych elementów, które vr razie dostatecznej’ presji ekologicznej, żywotności mogą łatwo zakłócić dotychczasową równowagę, jak to uczyniły kozy wprowadzone przez człowieka na Wyspę Sw. Heleny lub króliki w Australii. Faunę ziemi i gleby [uż ogólnie poznaliśmy przy omawianiu podłoża w rozdziale III. Pozostaje tutaj zapoznać’ się z fauną’ jaskiniową, tworzącą odrębny otwór wejściowy do Jaskini Łokietka w Ojcowie. świat ekologiczny, nie tylko w przeciwieństwie do• życia powierzchniowego ziemi, ale także różniącą się bardzo od sąsiadującego z nim świata organizmów gleby i podłoża. Jaskinie tworzą siedliska, które jak góry i mokradła nie są rozmieszczone strefowo, ponieważ nie są uwa- . runkowane przez czynniki klimatyczne jak . wielkie pasy roślinności kuli ziemskiej. [więcej w: , , ]