Skip to content

Sama zas. utrata lotu .

2 lata ago

337 words

Sama zaś. utrata lotu . była zapewne w pośred- nim związku ż życiem wyspowym, mianowicie ‚bra- kiem wrogów. Wielkie gady, często spotykane na niektórych wyspach, np. ogromnych• rozmiarów ja- szczury z wyspy Komodo. (jednej z indonezyjskich) lub Amblyrchynchus cristatus są także ńiewątpliwie reliktami grup ongiś. szeroko -rozsiedlonych, ‚które na tych wyspach’ po dziś dzień przetrwały, jak i wspo- mniana już Hatteria na Nowej Zelandii. Amblyrchynchu cristatus z wysp Galapagos. Według Beebe’a. podobniej brak wrogów lub konkurentów oraz ustron- ność środowiska zadecydowały o ich przetrwaniu do dni dzisiejszych na wyspach. Częsty na wyspach oceanicznych, brak ssaków dra- pieżnych wpływa w ogromnym stopniu na skład i charakter zespołów. Umożliwia bytowanie licznym ptakom bezskrzydłym (nielot, papuga sowia, N otornis na Nowej Zelandii; kormoran z.’ Galapagos) lub po- zwala masowo rozwijać się takim lormom jak gołębie, Od których roi się na wyspach Polinezji, pozbawio- nych ssaków nadrzewnych, gdzie indziej plądrujących gniazda tych bezbronnych ptaków. Oprócz lokalnych warunków na charakter zespołów wyspowych wpływają także czynniki sprzyjające roz- siedlaniu gatunków.’ Składnikami najliczniejsŻymi są często te, które w taki czy inny sposób mają możność przedostania się. Jeżeli spośród 60 gatunków chrząszczy na Wyspie Św. Heleny ponad trzydzieści tworzą ryjkowce, których larwy rozwijają się na drzewie, to Muchówki . kerguele’ńs~ie o zmarniałych skrzydłach. fakt ten znajduje wyjaśnienie w łatwej stosunkowo możności przedostania się drogą pasywną na wyspę. Jeszcze częstsze od ptaków niezdolnych do lotu są owady bezskrzydłe; oczywiście mowa tu tylko o tych formach, których naj bliżsi krewniacy gdzie ‚indziej są uskrzydleni. Z wysp Kerguelen znamy . liczne takie gatunki należące do muchówek, chrzą- szczy i motyli. Spośród 550 chrząszczy Madery 200 . pozbawionych jest skrzydeł. Z ekologicznego punktu widzenia jest to cecha pożyteczna, chroni je bawieni przed porwaniem przez wiatr i .śmiercią w morzu; powstać Więc mogła drogą doboru. [więcej w: , , ]