Skip to content

Zwierze i calowiek Czlowiek czynnikiem

2 lata ago

385 words

Zwierzę i całowiek Człowiek czynnikiem zmian świata zwierzęcego W dawnych okresach rozwoju rodowego, kiedy nie był tym czym jest dziś, człowiek sam, znajdując się w ścisłej zależności od przyrody, tworzył jeden z czło- nów jej zespołów i na świat zwierzęcy nie wywierał większego wpływu niż jego zwierzęcy krewniacy zbli- żonych rozmiarów. Poczynająe jednak od końca okresu lodowcowego osiągnął już taki stan kultury material- nej, że zaczął prowadzić systematyczne polowania na jednocześnie z nim żyjące zwierzęta, jak mamuty, nosorożce, żubry, renifery i szereg innych form, o czym wymownie świadczą -dowody prehistorii i archeologii. Od tych to mniej więcej czasów datuje się prawie- że nowa era ,Ziemi, którą badacze nazywają p s y c h 0- . z o i c u m, następna po c e n o z o i c u m a znamionu- jąca się coraz to większą rolą, jaką obdarzony myślą człowiek zaczyna wywierać na całą przyrodę orga- niczną i nieorganiczną. Nas interesuje tutaj w szcze- gólności jego rola w stosunku do przyrody żywej. Nie ulega wątpliwości, że jednym z największych jest wpływ człowieka na świat zwierzęcy. Człowiek jest wielkim czynnikiem zoogeograficznym. Etapy, jakie przechodziła t~chnika broni, są jednocześnie eta- pami coraz to większego niszczenia świata zwierze- cego. Od łuku poprzez zwykłą broń palną do broni gwintowanej, przechodziła ta technika całą historię, która biegnie równolegle z historią coraz to sku- teczniejszego, okropnego po prostu trzebienia najroz- maitszych zwierząt, w pierwszym rzędzie wielkich, osobliwych i dla człowieka z tych czy innych względów pożytecznych lub groźnych. Okres wielkich: zamor- skich podróży geograficznych, organizowanych przez odkrywców i wysłanników europejskich państw ko- lonialnych doprowadził stopniowo do stanu dzisiej- szego, cechującego się niez-wykłym zubożeniem• flory . i fauny kontynentów Afryki, Ameryki i Australii. Zoogeograficzna rola . człowieka zaznacza się bardzo rozmaicie, głównie jednak efektem niszczyciehikim, trzebieniem gatunków, redukowaniem lub rozrywaniem ich zasięgu pierwotnego, roznoszeniem form, świado- mym, a .także nieświadomym, wreszcie odbieraniem lub modyfikowaniem zwierzętom naturalnych siedlisk przez karczowanie- lasów, uprawę stepów, osuszanie bagien itp. [podobne: , , ]