Skip to content

Ten ostatni wplyw jest szczególnie

2 lata ago

376 words

Ten ostatni wpływ jest szczególnie ważny, jako mający ściśle ekologiczny aspekt trafiający nie bezpośrednio w zwierzę, jako w osobnika czy gatunek, populację, lecz w jego środowisko. Klasyfikacja wpływów człowieka Uklasyfikowanie w jakiś najogólniejszy system całości nader urozmaiconych wpływów zoogeograficz- nych i ekologicznych, jakie człowiek wywiera na świąt zwierzęcy, prowadzi w przybliżeniu do nastę- pującego podziału. Przede wszystkim wysuwa się w stosunku do dzikiej pierwotnej fauny wpływ n i s z c z ą c y, trzebiący, ubożący tę faunę bezpośrednio przez tępienie określo- nych gatunków. Nie tylko jednak człowiek jest niszczycielem. W stosunku do zwierząt, które z tych czy owych względów są mu potrzebne, które chce hodować czy też mieć przy sobie, człowiek okazuje się czynnikiem pozytywnym, sprzYJaJącym ich życiu i rozwojowi, na ‚tym polega jego wpływ t wór c z y na ten. świat zwierzęcy, który mniej lub więcej wyraźnie dostosowuje się do potrzeb i wymagań ludz- kich. Przykładami takiego wpływu twórczego byłaby aklimatyzacja gatunków w miejscach, gdzie bez udziału człowieka nie mogłyby istnieć, a w jeszcze większym stopniu, hodowla i rozpowszechnianie zwierząt domo- wych, użytkowych., Jeżeli jednak ogarnąć całość ‚;Vpły- wów tych obu przeciwnych kategorii, to – jak się zdaje – wpływy. niszczycielskie wielokrotnie prze- wyższają wpływy twórcze w odniesieniu ‚do świata zwierzęcego. Zarówno niszczycielski, jak i twórczy wpływ czło- wieka na świat zwierzęcy może być, b e z p o ś r e d n i, ‚ dotyczący samych zwierząt, osobników lub populacji gatunkowych jako takich, oraz p o ś r e d n i, przez zmianę lub niszczenie naturalnych siedlisk życia zwierzęcego, przez wyrąbywanie lasów, osuszanie mo- kradeł, uprawę stepów itp., słowem przez stwarzanie warunków kultury, do których tylko pewne. zwie- rzęta mogą czy muszą się przystosować. Ten wpływ, o szczególnym [ak powiedzieliśmy znaczeniu ekolo- gicznym, w wielu razach jest nawet ważniejszy od bezpośredniego, niszczącego czy twórczego, choć nie zawsze łatwo narzuca się naszym oczom. [podobne: , , ]