Skip to content

Obie te kategorie tworza mniej

2 lata ago

375 words

Obie te kategorie tworzą mniej lub więcej urozmaicone zespoły odpo- wiednio rozmieszczone w jaskiniach w zależności od fizycznych i odżywczych warunków tam panujących. W . jaskiniach ojcowskich wyróźniliśmy zespoły przedniej części jaskiń, skupiające się w sąsiedztwie otworów komunikujących ze światem zewnętrznym, faunę głębszych części, zespół zwierzęcy kału nietope- rzowego, wreszcie skupienie zawieszonych .u’ stropu’ nietoperzy z ich pasożytami (kleszcze Pteroptus Lmu- cha Nycteribia)., Formy zbliżone do troglobiów znaj-. dujemy przeważnie w• naj głębszych częściach, tam bowiem warunki typowe dla jaskiń są najwyraźniej zaznaczone. W jaskiniach ojcowskich fauna ta jest biedna; składająca się z kilku gatunków skoczogonków, na które polują małe pajączki Porhoma egeria, two- rzące .zapewne końcowe ogniwa krótkich i mało uro- zmaiconych łańcuchów odżywczych. Wśród kału nie- toperzowego ‚żyje jeden tylko troglobiont, opisany następnie przez Stacha jako Hypogastrura ojcovien- sis, wyłączny, endemiczny dla naszych jaskiń; nadto .liczne są kleszcze Uropoda i larwy owada dwuskrzy- dłowego zimienia (Trichocera), napastowane przez błonkówkę Proctotrypes, która aż tutaj przeniknęła za swoim żywicielem. W przednich częściach jaskiń na ścianach siedzą motyle Triphosa dubitata i Scolio- pteryx libarix, chróściki (Stenophylax permistus), liczne muchówki i komary, chwytane w sieci przez pająki z rodzaju Meta. Z ekologicznego punktu widze- nia te zalatujące na dzień formy troglofi1owe szczegól- nie są ciekawe, jako wiążące zespoły jaskiniowe z no- cnymi zespołami okolicznymi, pozajaskiniowymi. Jaskinie można zaliczyć do jednych z naj ciekawszych siedlisk z tego także względu, że ujawniają bardzo wyraźnie wielki wpływ srodowiska na zwierzęta. Są niejako naturalnym „eksperymentem”, dokonywanym przez przyrodę na organizmach, które z tych czy innych względów zmuszone są żyć w• środowisku na ogół niekorzystnym, choć nie wykluczającym życia. Świat zwierząt jaskiniowych, wyspecjalizowany raczej w kierunku negatywnym z powodu braku światła, podobnie jak świat zwierząt. głębiniowych . oraz paso- żytów, dostarcza jednego z najbardziej obrazowych przykładów ewolucji ściśle zharmonizowanej z warun- kami środowiska. Ekologia splata się tutaj z ewolucją szczególnie wyraźnie. [więcej w: , , ]