Skip to content

Czynnikami ich po- wstania sa

1 rok ago

328 words

Czynnikami ich po- wstania są przede wszystkim czynniki lokalne, eda- ficzne. ,Skały wapienne, mianowicie nie pokryte buj- ną roślinnością, woda zwłaszcza z domieszką kwasu węglowego’ rzeźbić. może działaniem długotrwałym w kształty naj dziwaczniejsze. Na obszarach spadzisto pochylonych woda’ odpływa szybko, czy stoki ich są nagie, czy nawet pokryte roślinnością. Lecz w oko- licach bardziej płaskich znaczna część wody. ginie w rozpadlinach i szuka. dróg podziemnych, ‚gdzie przez długotrwałe rozpuszczanie• i przepłukiwanie szczelin napotkanych rozprzestrzenia. je, rozgałęzia i rozszerza, przeobrażając stopniowo w szereg’ mniejsżych i więk- szych pieczar i jaskiń olbrzymich” (8. J. Czarnowski, „Jaskinie Ojcowa i ich zabytki przeddziejowe”). W taki .sposób powstaje środowisko odrębne o oso- bliwych warunkach życia, analogiczne w pewnym stopniu do głębin oceanicznych czy jeziornych, tylko że lądowe. Podobieństwo zaznacza się brakiem mniej Iub więcej całkowitym światła, spokojem i jednostajną temperaturą, zbliżoną do przeciętnej dla’ danego miej- sca; różnicę stanowi za to czynnik zasadniczy, odpa- dający w środowisku wodnym – mianowicie znaczna i jednostajna, zbliżona do stanu nasycenia w i l g o t- n ość p O w i e t r z a. Ten ostatni czynnik dla fauny jaskiniowej okazuje się decydujący, bowiem suche zupełnie jaskinie znane z południowej Europy i Wysp Balearskich są azoiczne, pozbawione życia. Podobnie jak głębiny oceanu, tak i siedliska jas- kiniowe nie są samowystarczalne pod względem od- żywczym. Z powodu braku światła pozbawione roślin- ności zielonej, samożywnej, nie są środowiskiem pro- dukcji podstawowej. Jedynymi reprezentantami świata roślinnego są w nich grzyby i pleśnie, podobnie jak zwierzęta uza:leżnione od dopływu materii organicznej, która dochodzi z zewnątrz w skąpych najczęściej ilościach z przesączającymi się poprzez warstwy wa- pienne wodami. [przypisy: , , ]