Skip to content

Zawleczenie gatunku w nowe dla

2 lata ago

356 words

Zawleczenie gatunku w nowe dla niego krainy i siedliska oczywiście nie przesądza jego przyszłego losu. Zdarza się, że gatunek się zadomawia, natura- lizuje w nowej ojczyźnie. Kiedy indziej jednak i to zdaje się częściej nawet bywa, warunki biotyczne czy klimatyczne nowej miejscowości nie pozwalają na trwałą naturalizację. Słynna stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata), pochodząca z Ameryki Północnej, grpźny szkodnik ziemniaka, zawleczona w 1877 r. do Niemiec, z początku pojawiła się w kilku . miejscach, szerząc prawdziwy popłoch wśród rolników, wreszcie wymarła bez śladu, zapewne w związku z kapryśnością klimatu środkowoeuropejskiego. W os- tatnich latach zjawiła się ponownie jako groźny szkodnik. Zawleczone do Europy z krajów egzotycznych liczne zwierzęta utrzymują się po domach lub piekarniach, np. karaczany i świerszcze, jak wiadomo nie miejsco- wego pochodzenia; po składach – wołek zbożowy i ry- żowy; na kwiatach pokojowych – rozmaite gatunki czerwców: w cieplarniach i oranżeriach – rozmaite zwierzęta przybyłe z roślinami egzotycznymi. Często nawet nie sposób ustalić ojczyzny przybysza, np. małego szarańczaka Tachicines asynammorus, stwier- dzonego przez Simma w Polsce. Wiele zawleczonych gatunków stwierdzili Moszyń- ski i Urbański w cieplarniach poznańskich, m. in. ciekawe skorupiaki, jak widłonoga jaskiniowego Vi- guierella coeca i obunoga Talitroides alluaudi, pocho- dzącego . zapewne z wysp Oceanu Indyjskiego, kilka gatunków skąposzczetów z rodzaju Phereturui i in. Ciekawe zestawienie o znaczeniu komunikacji mor- skiej dla rozsiedlenia zwierząt : dano dla Hamburga i okolicy. Zauważono tam około 500 gatunków obcych, wśród nich 4 gatunki jaszczurek, 1 żmij.ę, 222 gatun- ki lądowych ślimaków, pozostałe – stawonogi. Z ca1ej tej liczby zaledwie 5% niewątpliwie naturalizowały się, ale przeważnie w miejscach ciepłych. Z zestawienia tego widać, że wielką rolę jako czynnik ograniczający; rozsiedlenie spełniają warunki’ klimatyczne. Zresztą nawet gdy zwierzę zawleczone jest w stanie przysto- sować się do klimatu, musi [eszcze przezwyciężyć -opór biotyczny nowego środowiska, czyli w walce z wro- gami . i konkurentami wytrwać, znaleźć odpowiednie i wystarczające źródła pokarmu. [patrz też: , , ]