Skip to content

Nieswiadome roznoszenie zwierzat Pozytywnym efektem

2 lata ago

367 words

Nieświadome roznoszenie zwierząt Pozytywnym efektem wpływu człowieka na świat zwierzęcy jest rozsiedlanie licznych gatunków poza normalny ich zasięg geograficzny. Może być ono świa- dome jako tzw. aklimatyzacja albo nieświadome za- wleczenie, mimo woli ułatwione w szczególności przez handel, środki komunikacyjne, technikę itp. Przykładów nieświadomego, niezamierzonego rozno- szenia przez człowieka zwierząt po świecie znamy całe mnóstwo. Może najbardziej przyczynia się do tego komunikacja morska statkami. Fauny portów, oprócz . gatunków właściwych rejonowi pobliskiemu, z reguły posiadają pewną ilość przybyszów, zawleczonych z innych wód, które o. ile na to pozwalają warunki miejscowe, wegetują, a często zadomawiają się na stałe, wchodząc w skład miejscowych zespołów. Zado- . wolimy się tu przytoczeniem tylko dwu, ale znamien- nych przykładów zawleczenia chińskiego kraba wełnistoszczypcego (Eriocheir sinensis) i małego sło- nawowodnego krabika Rhithroponopeus harrisi triden- tata. Pierwszy z nich to duży skorupiak, 7,5-a,5 cm szeroki, pochodzący z wód słonawych chińskich, po raz pierwszy w Europie zauważony został w 1912 r. w rzece Aller, dopływie Wezery. Podczas wielkiej wojny łowiono go w porcie hamburskim. Później zaczęto go coraz częściej i liczniej poławiać w rozmai-
Krab wełnistoszczypcy ‚Eriochelr sinensis zawleczony z w6d chińskich do Europy. tych innych miejscowościach; w 1927 r. zauważono’ jego masowy pojaw . w dolnym biegu Łaby. Dziś . opanował prawie wszystkie rzeki niemieckie. Zjawił się także u nas W Wiśle w okolicach Włocławka oraz W. Noteci. Równocześnie posuwając się brzegami Bał- tyku’ . zdołał opanować Ujściowe rejony rzek wschod- niego Pomorza, Niemna, wody łotewskie i inne, je:- szcze bardziej północne. Jako gatunek wód słonawych, wytrzymujący całkowicie. środowisko słodkowodne, przy tym nadzwyczaj żywotny, krab ten naturalizuje się -na terenach przezeń opanowanych, wypierając faunę miejscową, a jednocześnie przez rycie jam szkodzi technicznym urządzeniom regulacyjnym brze- gów. Największe nasilenie pojawu przypadało na lata 1931-1933; kiedy to [ego połowy w dolnym odcinku Łaby przekraczały milion okazów o łącznej wadze 125 ton. [przypisy: , , ]