Skip to content

Do tej ogólnej kategorii mozna

2 lata ago

360 words

Do tej ogólnej kategorii można włączyć także powszechne szkodniki pól, lasów i ogrodów, które w warunkach stworzonych przez człowieka znajdują dla siebie niezbędne warunki bytu, niekiedy nawet tak korzystne, że przez masowy rozród stawać się mogą prawdziwą plagą. Zwierzęta, którym człowiek chcąc nie chcąc stwa- rza korzystne środowisko albo tez które są na (tyle plastyczne, czyli ekologicznie silne, że mogą nagiąć swe obyczaje do życia w nowych warunkach, tworzą w pewnym, stopniu „faunę przyszłości”. Bowiem w zwycięskim pochodzie człowieka poprzez przyrodę pierwotną,’ w niszczycielskim jego, działaniu na, świat , zwierzęcy, te tylko ekologicznie plastyczne formy mają szanse na przetrwanie, na wolny : byt ‚w warunkach, wysokiej kultury, podczas, gdy innym, ‚bardziej me”:’ ugiętym lub nadmiernie wyspecjalizowanym „obywa- telom natury” grozi albo zagłada całkowita, albo życie w rezerwatach dla nich, specjalriie zakładanych przez człowieka. Przypatrzmy się teraz kilku siedliskom, wytworzo- nym przez. człowieka ich ogólnym cechom zespoło- wym.’ Przypatrzmy się naszym polom, ‚łąkom, lasom kultywowanym, parkom, ogrodom, wsiom i miastom, jako siedliskom, życia zwierzęcego, wreszcie domost- wom ludzkim. Będą to środowiska i zespoły wpływów antropijnych. Uzupełnią obraz naturalnych formacji lądowych, nakreślony w rozdziale poprzednim. Przegląd środowisk stworzonyeh przez człowieka: pola uprawne Powszechnym typem siedlisk stworzonych przez człowieka są pola uprawne, urozmaiconymi szachowni- cami pokrywające ziemie nasze, podobnie jak i inne części Europy. Są to siedliska typu otwartego, cha- rakterem zbliżone do łąk lub stepów i dlatego Jeż niekiedy nazywane stepem kulturalnym. Choć w środ- ‚ kowej Ęuropie powstały, w większości przypadkóW na obszarach dawniej zalesionych, a tym samym mają- cych klimat bardziej wilgotny, to jednak przez wykar- czowanie lasu i stworzenie otwartego terenu oraz za- sadzenie niską roślinnością uprawianą typu ziół jednoletnich lub bylin, w znacznym stopniu nabyły cechy siedlisk bardziej suchych i zmiennych’ klima- tycznie niż był las pierwotny,’ tak że nazwa stepu kulturalnego i’ pod względem ekologicznym wydaje się być całkiem uzasadniona. [przypisy: , , ]