Skip to content

Dla zwierzat ma to zasadnicze

2 lata ago

389 words

Dla zwierząt ma to zasadnicze znaczenie, stwarza ‚im bowiem śro- dowisko, gdzie różnorodne pod względem zwyczajów i wymagań życiowych typy ekologiczne mogą jedno- cześnie prosperować. W parkach spotykamy formy zarówno charakterystyczne dla lasu, jak i zaroślowe, a także i z otwartych przestrzeni, więc łąkowe, polne, niekiedy nawet typowe dla stepów. O ile las stwarza ogólny obraz pewnej monotonii życia, parki najczę- ściej cechuje już na pierwszy rzut oka duża roz- maitość, zwłaszcza starsze, bardziej zadrzewione i w mniejszym stopniu niepokojone przez człowieka. Stwarzają one nieraz prawdziwy raj dla drobnej rzeszy skrzydlatej, dla gatunków śpiewających i za- roślowych. Najnowsze obserwacje nad ptakami par- ków dowodzą, że parki stwarzają im takie korzystne . siedliska głównie przez ułatwione i urozmaicone wa- runki gnieżdżenia się. Dodatnio działa również żyzna gleba, obecność zbiorników wodnych, ochrona przed wiatrem i brak wrogów w postaci ptaków i ssaków drapieżnych. Pewne gatunki, jak świadczą o tym dane z ostat- nich dzesiątków lat, najwyraźniej zmieniły swe oby- czaje, przystosowując się do tego typu siedlisk stworzonych przez człowieka. Tak więc kos osiedlił się w parkach na Śląsku dopiero od sześćdziesiątycH lat ubiegłego wieku, drozd śpiewak nawet po nim, bo na początku bieżącego wieku, a ‚ dawniej jeszcze przed obu tymi gatunkami – gołąb grzywacz. Zwła-. szcza kos nagiął swe obyczaje do tego stopnia, że zaczął żywić się odpadkami z domostw, zwiększając przy tym ilość lęgów w roku z 2 nieraz do 4, a w zachodnich rejonach Europy przeważnie zaniechał odlotów na zimę; z ptaka przelotnego stał się osia- dłym. Także szpak dzięki szczególnej sympatii i opiece, . jaką otacza go człowiek, zakładając mu skrzynki dla gniazd, po prostu wchodzi jako stały składnik zespo- łów naszych parków i ogrodów. Zerują i gnieżdżą się chętnie po parkach także sikorki, zięby, pokrzewki, muchołówki, rudziki, słowiki i in. drobna rzesza śpie- waków; tak bardzo uprzyjemniających i dekorują- cych florystyczne ramy osiedli ludzkich. Doznając opieki i tolerancji ‚ze strony człowieka, nie zrażają ąię nawet gęstym zaludnieniem, tak że bytują częstokroć w miejskich parkach publicznych. [przypisy: , , ]