Skip to content

Zima zmienie sie obraz. Wiekszosc

2 lata ago

363 words

Zimą zmienie się obraz. Większość ptaków owado- żernych opuszcza parki, a na ich miejsc.e przylatują, lub dorywczo zbliżają się do ludzkich osiedli bądź typowe leśne formy jak dzięcioły, pełzacze, mysi- króliki, .bądź mniej lub więcej tułaczy żywot prowa- dzące sikorki, makolągwy, gile, czeczotki, jemiołuszki i in., znani. i obdarzani sympatią nasi goście zimowi, niejednokrotnie pochodzący z bardziej północnych rejonów, najczęściej spychani bezpośrednio nasuwa- jącą się falą mrozów. O g r O d y różnią się od parków. Może jeszcze s a d y owocowe stwarzają zwierzętom najbardziej zbliżone do parków warunki siedliskowe, choć różne pokarmem. Niektóre gatunki przekładają je nad parki, jak wilga. War z y w n i k i nawiązują raczej do pól uprawnych i w wielu razach stwarzają warunki ko- rzystne dla masowego rozwoju szkodników specjal- nych, głównie spośród owadów, bielinków (kapustnik i rzepakowiec), mszyc (kapuścianej, burakowej, gro- chowiance) itp. Wsie i miasta Większe i mniejsze osiedla ludzkie są jednocześnie siedliskami dla wielu zwierząt, nie .stroniących od człowieka, lecz przeciwnie w budowlach przez niego wznoszonych znajdujących dla siebie schronienie, miej- sca dla gniazd, a niekiedy i pokarm. W domach kamiennych, w wieżach, murach i ruinach, miast. w środowisku niekiedy nazywanym skałami kultu- ralnymi zagnieżdżają, się liczne formy, co do których jest rzeczą wiadomą, że pochodzą od przodków nor- malnie bytujących wśród skał i gór. Do takich zali- czamy jerzyki, tak bardzo liczne po miastach, gdzie całymi dniami w niewielkich stadkach uganiają się w powietrzu za owadami. Świetni ci latawcy, o dłu- gich sierpowatych skrzydłach, z dala przypominający’ jaskółki, tylko cokolwiek od nich . więksi, są praw- dziwymi mieszkańcami przestworzy, gniazdującymi ,vi murach miejskich. Także kopciuszek (Phoenicurus ochrurus) często osiedla się wśród kamiennych bu- dowli. Zdziczałe’ gołębie domowe gnieżdżą się chętnie po starych wieżach kościelnych i zamkowych, nawią- zując tym samym do obyczajów przodka’ dzikiego, jak wiadomo mieszkańca skał naturalnych rejonu śródziemnomorskiego. [więcej w: , , ]