Skip to content

Wsród nich najwieksza role odgrywa

2 lata ago

374 words

Wśród nich największą rolę odgrywa „dziesięć małych gospo- darzy naszych domów” (K. v. Frisch), do których należą mucha, komar, pchła, pluskwa, wesz, mól, karaluch, rybik cukrowy, pająki i kleszcze. Z ekologicznego punktu widzenia jest. rzeczą szcze- gólnie ponętną i ciekawą śledzenie życia zespołowego, jakie organizuje się w środowisku sztucznym, stwo-‚ rzonym przez człowieka, dającym jednocześnie pod- stawę . odżywczą• dla tego zespołu. Za roślinożercami lub ‚czyścicielami-saprofagami wkraczają do mieszkań formy drapieżne i tu się zadomawiają. Znamy więc kilka gatunków” pająków domowych polujących na owady; drapieżnego pluskwiaka Reduvius personatus, prześladującego pluskwy, którego bezskrzydła, oble- piona kurzem Iarwa chwyta drobne owady w ciem- nych zakątkach mieszkań; małe zaleszczotki atakujące drobne kurzojady, szczególnie liczne wśród starych zakurzonych książek; do mieszkań zalatują także pewne drobne owadziarki i gąsieniczniki, skła- dające jajeczka w larwy niektórych szkodników do- mowych; pod jesien giną liczne muchy mieszkaniowe od grzybka pasożytnego Empusa muscae. Słowem powstają typowe łazicuchy odżywcze i pasożytne, częściowo niezależne, częściowo uzależnione’ od śro-• dowisk zewnętrznych, które dostarczają obfitego ma- teriału dla odtworzenia zespołowego cyklu odżywczego tego szczególnego środowiska domów i mieszkań nie- stety wciąż jeszcze nie dostatecznie poznanego, a prze- cież tak bliskiego. Większość tych form, do których trzeba dołączyć i pasożyty człowieka, cechuje – jak wspomnieliśmy – szerokie rozsiedlenie, nieraz prawdziwy kosmo- polityzm; tak jak kosmopolitą jest człowiek, od któ- rego są zależne, i który, stwarzając im korzystne środowisko życia, najczęściej mimo woli sprzyja ich rozsiedlaniu. Ochrona przyrody przeciWwagą niszezycielskim Wpływom cZłowieka Jako naturalna reakcja przeciwko zakłócającemu równowagę przyrody niszczycielskiemu i modyfiku- jącemu działaniu człowieka zaczyna zjawiać się w XIX wieku i to w różnych krajach idea ochrony przyrody, która zrazu ze skromnych, nieśmiałych początków, odnoszących się do pewnych tylko ga- tunków, rozwinęła się w bieżącym stuleciu w potężny międzynarodowy ruch, krzewiący się dzisiaj szcze- gólnie w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Szwajcarii, ZSRR, krajach Skandynawii, Francji i in. [podobne: , , ]