Skip to content

. Swiat zwierzecy osiedli ludzkich,

2 lata ago

328 words

. Świat zwierzęcy osiedli ludzkich, jak widzimy, jest . dosyć urozmaicony, zespolony z człowiekiem i zabu- dowaniami więzami naj rozmaitszymi, najczęściej miej- scem gniazdowania,• schroniskiem oraz : pokarmem. Część jest niewątpliwie szkodliwa. Inne, żerując na odpadkach po śmietnikach i obejściach, są mniej lub• więcej obojętne. Jeszcze inne, przez tepienfe szkodli- wych gryzoni, owadów, licznych w sąsiedztwie zabu- dowań, są wyraźnie pożyteczne, jak np. nietoperze, jaskółki. Ogólnie jednak zespoły te cechuje niestro- nienie od ludzi, pozytywne, synantropijne nastawienie ekologiczne, ułatwione bądź przez tolerancję, bądź przez wyraźną protekcję ze strony człowieka, jak to widać na przykładzie jaskółki lub bociana. Fauna domostw ludzkich Zacieśniając w kierunku dośrodkowym coraz bar- dziej środowisko wpływów ludzkich (antropijne), zwrócimy teraz uwagę na domy i mieszkania jako siedlisko zwierząt. Znajdziemy tam formy urozmaico- ne; które bytują w naj ściślejszej już zależności od gospodarki lub życia : samego człowieka. Są tu nie tylko współlokatorzy, korzystający z mieszkania i wa- runków fizycznych, jakie domostwa ludzkie stwarzają, czyli zwierzęta żyjące z człowiekiem w parabiozie, ale po większej części i komensale człowieka, korzy- stający bądź z resztek pożywienia, bądź z wyników jego pracy. W szczegółowej analizie życia tych współ- lokątorów i domowników człowieka dochodzimy do . ustalenia wszelkich możhwych przejść, od mniej lub’ więcej obojętnych do’ takich, które wyraźnie mu szko- dzą, Na tę. faunę’ domową polują pewne -formy dra- pieżne 1 -„trapią ją pasożyty, stwarzające końcowe ogniwa urozmaiconych’ łańcuchów odżywczych, po- średnio najczęściej koraystne ‚ dla człowieka. Odrębną wreszcie kategorię tworzą właściwe pasożyty czło- wieka, odżywiające’ się krwią ludzką i za nim podą- żające, lub z nim są rozsiedlane po całym świecie. [podobne: , , ]