Skip to content

Do tych najblizszych .8′ niepozadanych

2 lata ago

20 words

Do tych najbliższych .8′ niepożądanych towarzyszy człowieka, lokatorów jego mieszkań, kuchni, śpiżarni i piwnic należą myszy”! sz<;,zury,• występujące tym częściej. i liczniej,' im .gospodarstwa są bardziej nie- chlujne; ciepłolubne karaluchy, tolerowane po pie- karniach świerszcze,' rybiki cukrowe, kilkadziesiąt gatunków drobnych chrząszczyków, niszczących różne zapasy' pokarmowe, a także zbiory muzealne, jak to czyni Anthrenus rnuseorum, kilka gatunków' kleszczy- -roztoczy, drobniutkie, unikające światła i przewiewu powietrza .Jcurzojady'' psotnik i (Troctes i Atropes) mole ubraniowe, niszczące materie wełniane, najroz- maitsze muchówki mieszkaniowe itp. . Fauna ta, jak widzimy, jest dosyć obfita i z. miesz- kaniami związana w sposób bardzo ciekawy. Samych tylko muchówek znamy kilkanaście gatunków. "I'arwid uważa je za stałe mieszkanki, do których zalicza komara zwykłego widliszka (Anopheles) i lęgnącą się w zasadzie, podobnie zresztą jak i komary, poza obrębem mieszkań - zwykłą muchę (Musca dome- stica). Mucha. jest. przenosicielką wielu zarazków cho- robotwórczych, m. in. duru brzusznego i dyzenterii. Do mieszkanek przygodnych naszych domów należą c-- śmieciarki (Muscina stabulans) i zgniłówka (Fannia). Wreszcie do muchówek. pospolitych gości naszych mieszkań zaliczyć należy ścierwnicę, bolimuszkę (Sto- moxys calCitrans), plujkę (Calliphora) i złocistozie- loną Lucilia. Człowiek stwarza więc w swych domostwach spe- cyficzne nisze ekologiczne, które na początku wolne, podobnie jak w naturze, zostają bardzo szybko zajmo- . wane przede wszystkim przez owady W niszach tych powstają kombinacje czynników ekologicznych, jakie w naturalnych warunkach nie występują, ale pewnym organizmom umożliwiają odbywanie całego cyklu 'ży- ciowego, niejednokrotnie w opty- . malnych warunkach. Weidner podaje tylko owadów domowych 308 gatunków, z których 112 można uważać jako specyficzne . . dla ludzkich pomieszczeń. [hasła pokrewne: , , ]