Skip to content

W taki tylko sposób uzysku-

2 lata ago

321 words

W taki tylko sposób uzysku- jemy całkowitą ,lub częściową gwarancję, zabezpiecza- „[ącą od najrozmaitszych plag w postaci szkodników i innych klęsk żywiołowych, zazwyczaj zjawiających się w razie gwałtownych zaburzeń równowagi biolo- gicżnej. Szerzej pojmowana gospodarka człowieka w stosunku do przyrody tak powinna regulować czer- panie z niej bogactw, by eksploatacja w zasadzie nie przewyższała przyrostu naturalnego produkcji, wzo- rując się tym samym na podstawowej zasadzie gospo- darki w ogóle: użytkowania zasobów bez zakłócania trwałości i ciągłości ich odnawiania się. Jest to punkt widzenia nastawiony na dalszą metę, nie podcinający sobie samemu warunków egzystencji. Tworzenie rezerwatów przyrody Dla ekologii zwierząt realizacja, haseł ochrony przy- rody ma szczególne znaczenie. Badanie zwierząt w ich naturalnym środowisku – badanie najracjonalniejsze, jest ułatwione szczególnie przez zachowanie natural- nych środowisk. Człowiek, jak wiemy, zmienia i to w bardzo szybkim tempie oblicze natury: karczuje lasy, osusza bagna, uprawia stepy, zatruwa wody, stwarza nowe kulturalne tereny i zbiorniki wodne, niszcząc tym samym naturalne środowiska, zasiedlo- ne przez zrównoważone zespoły. Giną więc one w róż- nych miejscach bezpowrotnie, dotknięte nie tylko bezpośrednio, ale przede wszystkim przez zmianę lub odbieranie . organizmom niezbędnych warunków bytu, przez wpływ pośredni, ekologiczny. Z punktu widzenia ekologicznego Spełniają też naj- . donioślejszą rolę postulaty i hasła nie tylko ochrony indywidualnej czy gatunkowej, stosowane w odnie- sieniu do najbardziej zagrożonych w swym bycie zwierząt, co przede wszystkim szczytowe cele i zada- nia ochrony przyrody i tworzenie mniej lub więcej rozległych rezerwatów, naturalnych środowisk życia, O zrównoważonych zespołach organizmów, niezakłó- conych niszczącymi wpływami człowieka. Rezerwaty, uosabiające fragmenty przyrody pierwo- tnej, gdzie indziej całkowicie lub CZęSClOWO zniszczo- nej, słusznie porównano do naturalnych laboratoriów przyrody – terenu pracy ekologów. [więcej w: , , ]