Skip to content

Szczególnie wazny jest takze motyw

2 lata ago

313 words

Szczególnie ważny jest także motyw n a u k o w y. Przyroda jako całość i w swej pierwotnie niewiele zmienionej postaci jest jakby wielkim laboratorium, gdzie na każdym kroku dokonują się ,eksperymenty”, a przyrodnicy, ekolodzy, geolodzy i geografowie ba- dają prawa tych eksperymentów natury. Pomiędzy organizmami, populacjami i otoczeniem istnieją, jak wiemy, tysiączne związki, więzie łączące je w pewną całość zespołową, w biocenozę, jako zewnętrzny, glo- balny przejaw życia w danym miejscu. Cały glob ziemski pokrywa życie wielkim, różnorodnym kobier- cem, utworzonym z naj rozmaitszych biocenoz, eko- systemów czyli zespołów roślin, zwierząt, mikroorga- nizmów powiązanych ze sobą, uzależnionych od fizycznych warunków siedliska, sprzyjających obiego- wi materii i energii. Normalne zespoły życia pozo- stają w równowadze biologicznej. Żaden z członów łańcuchów odżywczych nie może nadmiernie się roz- radzać bez wywołania działania sił przeciwstawnych, tak że najczęściej nie bywa doszczętnie wytępiony. Są to prawa równowagi biologicznej, w pewnym stop- niu analogiczne do równowagi przyrody’ nieożywionej, znanej ze zjawisk fizycznych i chemicznych (reguła Le Chatelier). Badanie tych równowag ułatwione jest . szczególnie w przyrodzie najmniej zakłóconej. inter- wencją człowieka. Idea: ochrony przyrody, kierowana motywem naukowym, za zadanie możliwe zacho- wanie tej naturalnej „tkaniny życia”, którą naj ściślej i najłatwiej można badać w warunkach mało zmie- nionych. Jednym z tych szczytowych zadań jest two- rzenie rezerwatów i parków natury. Z motywów naukowych wypływa także motyw utylitarny, gospodarczy, który zresztą w dobrze zro- zumianym własnym interesie powinien zbliżać się do naukowego, choć nie ma na celu względów emocjonal- nych lecz dobra materialne. Chodzi więc o dostosowy- wanie gospodarki ludzkiej, rolnej, leśnej, rybackiej, hodowlanej i in. do praw równowagi biologicznej panującej w przyrodzie. [hasła pokrewne: , , ]