Skip to content

Zakres wspólczesnego spawalnictwa metali Spawalnictwo

2 lata ago

331 words

Zakres współczesnego spawalnictwa metali Spawalnictwo metali jest to dział technologii obejmu- jący procesy spajania, tj. trwałego łączenia metali przez uzy- skiwanie ciągłości materiałowej w miejscu, gdzie ma powstać złącze. Nauka o spawalnictwie obejmuje również procesy pokrewne spawaniu, przy których stosowane są te same urządzenia co przy spawaniu, lecz w innych celach, np. do cięcia, metalizowania itp. Metal części łączonych nazywamy metalem rodzimym, metal rodzimy łączy się bezpośrednio lub za pośrednictwem dodanego do złącza metalu, zwanego spoiwem. Procesy spajania dzielą się na trzy grupy: a) procesy spawa- nia, b) procesy zgrzewania, c) procesy lutowania. Przy spawaniu metal rodzimy ulega stopieniu w miejscu łączenia. Spawanie może być wykonywane z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa. Odmianą tego procesu jest napawanie, przy którym pokrywa się przedmiot warstwą stopionego metalu przy jednoczesnym topieniu podłoża. Jako spoiwa używa się zwykle takiego samego metalu co metal spawany, a więc stal miękką spawa się stalą miękką, żeliwo – żeliwem, miedź – mie- dzią itd. Przy spawaniu nie stosuje się docisku. Przy zgrzewaniu połączenie uzyskuje się przez zrastanie się kryształków metalu na styku części łączonych pod wpływem docisku. Aby ułatwić przejście metalu w stan plastyczny (cia- stowaty) stosuje się zazwyczaj podgrzewanie części łączonych w miejscu styku; przy zgrzewaniu nie stosuje się zasadniczo spoiwa. Przy lutowaniu metal rodzimy pozostaje podczas nagrze- wania. w stanie stałym, a stopione spoiwo (lut) doprowadza się do szczeliny między powierzchnie łączone. Połączenie otrzymuje się dzięki zwilżaniu metalu przedmiotu przez ciekły Iut i przyczep- ności zastygłego lutu do metalu rodzimego. Przy lutowaniu spoiwo jest niezbędne; docisku nie stosuje się. Odmianą tego procesu jest natapianie, przy którym po- krywa się przedmiot warstwą stopionego metalu w takich samych warunkach, jak przy lutowaniu . [hasła pokrewne: , , ]