Skip to content

Widzimy wiec, ze ekologia jest

2 lata ago

319 words

Widzimy więc, że ekologia jest nauką pulsującą życiem. Nie tylko przez swój czarujący przedmiot, badanie zjawisk życia w naturalnym otoczeniu, w krajobrazie, w zespole, na tle siedliska; nie tylko przez najbardziej moralne podejście do przyrody, po- legające na jak najmniejszym zakłócaniu jej zharmo- nizowanych stosunków biologicznej równowagi eko- systemów,’ ale i przez wysokie nastawienie życiowe, praktyczne. O~arnia’ ona i przenika coraz większy zakres nauk biologicznych, zazębia się oj przeplata z innymi dziedzinami wiedzy, wkracza wszechwładnie w stosowane działy nauk przyrodniczych. Dzięki na- turalnemu,. syntetycznemu ujmowaniu – zjawisk i ba- daniu jak najszerzej pojętej historii na:turalnej orga- nizmów, życia zbiorowego, populacji i zespołu oraz wiążących się z tym zagadnieniem produkcji, bardzo szybkimi krokami zmierza do’ zajęcia przodującego miejsca zarówno wśród teoretycznych, Jak i prakty- cznych gałęzi biologii. Nic dziwnego, że zaczynający się kilkuletni Między- narodowy Program’ Biologiczny (1965-1970), odpo- wiednik M.R.G.; wysunął jako najważniejsze hasła zagadnienia ściśle ekologiczne, dotyczące . ogólnego planu badań w zakresie biologicznych podstaw pro- duktywności dla podniesienia dobrobytu ludzkiego. Oto dwa główne hasła M.P.B.: Badanie procesów produkcji organicznej ekosyste- mów lądowych, słodkowodnych i morskich celem przybliżonego oszacowani~ nie tylko potencjonalnych . zasobów, ale i wskazanie dróg możliwego ich zwięk- szenia. Badanie przystosowań ludzkich do szybko zmienia- jących się warunków dzisiejszego życia .. Tak więc z trzech głównych, ogólnych kierunków współczesnej biologii, mianowicie dogłębnego, do- Środkowego badania życia (biochemia), badania życia na zewnątrz poprzez ekonomikę przyrody (ekologia) i badania ‚życia pod kątem jego rozwoju w czasie (ewo- lucjonizm, systematyka ewolucyjna), M.P.B. zdecy- dowanie wysunął kierunek ekologiczny – -badanie ekonomiki przyrody – jako aktualnie szczególne] wagi, naj silniej powiązany z intensywnym życiem dzisiejszego człowieka. [hasła pokrewne: , , ]