Skip to content

We wszystkich odnosnych badaniach praktycznych

2 lata ago

306 words

We wszystkich odnośnych badaniach praktycznych trzeba wyraźnie odróżniać same zagadnienia ekolo- giczne wiążące się ściśle z historią naturalną bada- nych organizmów; od metod walki lub ochrony, jakie należy zastosować w następstwie tego badania. Przy czym metody te mogą być natury ekologicznej lub nie. Pierwszym więc punktem programu praktycznych. badań ekologicznych będzie zawsze zbieranie jak najdokładniejszych danych o historii naturalnej od- nośnych organizmów, czyli danych ekologicznych. Jest to praca podstawowa. Żadnej skutecznej walki ze szkodnikami ani chorobotwórczymi zwierzętami nie da się przeprowadzić (podobnie lak i ochrony gatunków ui’ytkowych czy hodowlanych) bez. dokład- nego poznania ich życia, bez jak naj ściślej szych da- nych o ich zwyczajach,. warunkach bytu, siedliskach, rozsiedleniu, liczebności itp. Dopiero z poznania szeroko pojętej ekologii tych organizmów wypływa drugi punkt programu, skute- cznych metod walki ze szkodnikami i organizmami chorobotwórczymi, a ochrony racjonalnej, protekcji względnie regulacji ilościowej w stosunku do gatun- ków przemysłowych i użytkowych. W odniesieniu do szkodników badanie ekologiczne ujawnia zawsze w ich życiu „słabe punkty”,” na które wysiłki człowieka, zmierzające do opanowania szkodnika, ku jego zni-‚ szczeniu, winny być specjalnie skierowane. Nieko- niecznie to walka stosowana jest środkami natury ekologicznej, można zwalczać’ szkodnika środkami mechanicznymi, chemicznymi, ogólnogospodarczymi przez wzmożenie siły i odporności roślin atakowanych.. ale ekologia, poznając życie organizmu w warunkach naturalnych, wskazuje najczęściej i na środki zarad- cze, jakie stosować należy. W innych przypadkach akcja człowieka przybiera cechy walki swoiście . ekologicznej, np. przez niszczenie siedlisk w tym czy innym okresie życia niezbędnych dla rozwoju szkodnika czy przenosiciela zarazków chorobotwórczych, jak w przypadku muchy tse-tse, z którą’ walka okazała się najskuteczniejsza przez palenie krzaków stanowiących jej wybrane siedliska. [hasła pokrewne: , , ]