Skip to content

Spawanie i lutowanie sa procesami

2 lata ago

312 words

Spawanie i lutowanie są procesami pozornie podobnymi, gdyż nie stosuje się przy nich docisku; także przy spawaniu zwykle stosuje się spoiwo, które przy lutowaniu jest niezbędne. Jednak istnieje między nimi zasadnicza różnica: podczas spawania brzegi łączone przechodzą w stan ciekły (topią się), a przy lutowaniu pozostają w stanie stałym, podgrzewane są -tylko do temperatury topnienia lutu. Złącze spawane jest z jednego metalu, a w złączu lutowanym są dwa różne metale. Cechą zgrzewania odróżniającą je zasadniczo od spawania jest stan ciastowaty metalu na powierzchniach łączonych; nawet jeżeli powierzchnie te ulegają podczas ogrzewania -nadtopieniu, ciekły metal jest wyciśnięty na zewnątrz podczas docisku i nie pozostaje w złączu. Tylko w polskim języku mamy osobny wyraz dla określenia zgrzewania. W innych językach zgrzewanie nazywa się „spawa- niem z dociskiem”, a spawanie – spawaniem przez stopienie” Klasyfikacja procesów spawalniczych i po!;rewnych podana jest na rys. 1. Klasyfikacja szczegółowa jest przedmiotem normy PN -61M-6900 1. Procesy spawania i zgrzewania klasyfikujemy według źródeł ciepła, stosowanych przy tych procesach. W związku z .tym rozróżniamy trzy zasadnicze procesy spawa- nia: spawanie elektryczne, spawanie gazowe i spawanie termi- towe. Wśród procesów zgrzewania stosowanych w przemyśle należy wymienić: zgrzewanie ogniskowe, zgrzewanie oporowe elek- tryczne, zgrzewanie gazowe, zgrzewanie termitowe oraz zgrze- wanie mechaniczne, przy którym stosuje się wyłącznie siły me- chaniczne (zgniot, tarcie, wybuch). Lutowanie dzielimy na trzy rodzaje: lutowanie miękkie (sto- pami łatwotopliwymi), lutowanie twarde (mosiądzem, srebrem) oraz lutospawanie (lutowanie twarde przy zastosowaniu techniki spawalniczej) . Spośród procesów pokrewnych spawaniu największe znaczenie ma metalizowanie natryskowe, hartowanie powierzch- niowe oraz cięcie tlenowe. Metalizowanie natryskowe polega na powlekaniu powierzchni przedmiotów metalem, który w stanie ciekłym w postaci kropelek przenoszony jest na przedmiot strumieniem powietrza lub innego gazu. [podobne: , , ]